بخش گالری در حال ساخت

باغ فين كاشان
سرگذشت بنا
تاريخچه بنا

بناي اوليه باغ فين به قبل از اسلام بر ميگردد و با تمدن سيلك پيوند خورده است كه تمدن سيلك نيز پيوندي ناگسستني با چشمه جوشقاني دارد كه در بالاي باغ جاري است، و به چشمه سليمانيه معروف است و از ديرباز همچنان در آبادي منطقه فين موثر بوده است.
از زمانهائي بس دور در پائين اين چشمه باغي وجود داشته است كه كمي پائينتر از باغ فعلي بوده و بر اثر زلزله اي كه در سال 982 ه.ق روي داد باغ به كلي ويران شد كه به دستور شاه عباس صفوي بعد از سال 1000 ه.ق باغي در مكان فعلي كه در حقيقت قسمتي از باغ قديمي بود ساخته شد.از سال 1135 قمري بعد از حمله افاغنه آباداني باغ به ركود گرائيد ولي با دستور كريم خان زند به خصوص با ساختن عمارت كه به نام «خلوت كريم خاني» در ضلع جنوبي باغ واقع است باغ فين روي به آباداني گذاشت ولي با زلزله معروف سال 1192 قمري باغ فين نيز آسيب كلي ديد،كه پس از آن يعني از سال 1200 قمري و با روي كار آمدن سلسله قاجار به خصوص با دستور فتحعلي شاه به مرمت و عمارت، باغ جاني دوباره گرفت كه ساختمان شتر گلوي فتحعلي شاهي در ضلع جنوب غربي باغ و حمام سلطنتي بزرگ كه در مجاورت حمام اوليه ساخته شد از آثار آن مي باشد. ولي با تبعيد صدر اعظم مقتدر ايران يعني اميركبير و سپس شهادت آن رادمرد در اين باغ، اين آباداني روي به ويراني نهاد.
با آغاز مشروطيت به جهت وضع دفاعي بناي باغ، اين مكان پناهگاه اشرار و ياغيان گشت و در مدت 14 سال ياغيان مصالح و اشياء گرانبهاي آن را به يغما برده و به تخريب باغ پرداختند. پس از ختم غائله اشرار، به مرمت باغ پرداخته شد. از وقايع مهم تاريخ در اين باغ مي توان به جشن تاج گذاري رسمي شاه اسماعيل صفوي و نيز قتل ميرزا تقي خان امير كبير در اين باغ اشاره كرد

باغ فين از نگاه ديگران

باغ فين از نگاه ديگران

در جانب راست كاشان در مسافت كوتاهي با اسب مكان زيبايي به نام فين واقع است كه فتحعلي شاه گهگاه از آن به عنوان استراحتگاه استفاده مي كرد. باغهايش كه درختان لطيف سرو و نيز چنارهاي باشكوه در آن سايه افكن است. براي گردش و تفريح باغچه بندي شده است.
عمارت كلاه فرنگي آن روشن و جالب است و آب كريستال فام جاري از داخل اتاقهاي طبقه پايين روان است. در حاليكه طبقات بالاتر از چهار جهت باز است و هواي آزاد در آن جريان دارد.
اين باغ از اين جهت بايد مورد توجه خاص قرار گيرد كه نمونه قابل تحسيني از باغهاي ايران در آن جمع شده است. اين باغ نماينده سلسله اي از تضادهاي برجسته بين زمين هاي لم يزرع خارج باغ و سرسبزي و خرمي و شادابي داخل آن مي باسد. در خارج از اين باغ آب به حد وفور جريان دارد. يعني به قدري كه مي توان جنگلي از درخت و سبزه را پرورش داد. در اينجا درخت و سبزه و گلهاي رنگارنگ و كاشي هاي فيروزه اي و فواره اي و گچبري ها و منبت كاريها جايگزين زمين لم يزرع و يكنواخت گرديده و قرينه سازي محور باغ در مقابل زمين هاي غير قابل كشت خارج قرار گرفته است.
طرح باغ فين، طرح قاليهاي ايران را به خاطر شخص مي آورد زيرا كليه عوامل يعني نهرهاي متعدد درختان ميوه، گلها و كوشكها به نسبت مشابه در هر دو مشاهده مي شود.
اطراف و كف كليه نهرها با كاشيهاي آبي رنگ پوشيده شده، به طوريكه آب در آنها روشن و پرجلا و زيبا به نظر مي رسد تا جاييكه به يك استخر بزرگ كه در اطراف آن درخت كاشته اند، سرازير مي گردد. استخر بزرگتر بقاياي كوشك مركزي را در خود منعكس مي سازد كه احداث آن را به فتحعلي شاه نسبت مي دهند.

نمايي از ورودي باغ
سردر ورودي باغ
نمايي از باغ
 
نماي بيروني كوشك صفوي
كوشك از روبرو
نمايي بيروني كوشك صفوي
نمايي بيروني كوشك صفوي
نمايي بيروني كوشك صفوي
نماي بيروني كوشك صفوي
كوشك
نماي بيروني كوشك صفوي
نمايي از كوشك صفوي
نمايي از كوشك صفوي
كوشك صفوي
كوشك صفوي
نماي پشت كوشك
نماي پشت كوشك
كوشك صفوي
كوشك صفوي
كوشك صفوي (شترگلوي عباسي)
نماي داخلي كوشك صفوي
نماي داخلي كوشك صفوي
نماي داخلي كوشك صفوي
نماي داخلي كوشك صفوي
نماي داخلي كوشك صفوي
اتاق هاي كوشك صفوي
اتاق هاي كوشك صفوي
اتاق هاي كوشك صفوي
نمايي از گچبري سقف كوشك
كوشك صفوي
كوشك صفوي
 
نمايي از باغ
نمايي از باغ
نمايي از باغ
نمايي از باغ
 
حوضخانه فتحعلي شاهي
حوضخانه فتحعلي شاهي
حوضخانه فتحعلي شاهي
حوضخانه فتحعلي شاهي
حوضخانه فتحعلي شاهي
حوضخانه فتحعلي شاهي
حوضخانه فتحعلي شاهي
حوضخانه فتحعلي شاهي
حوضخانه فتحعلي شاهي
حوضخانه فتحعلي شاهي
حوضخانه فتحعلي شاهي
حوضخانه فتحعلي شاهي
حوضخانه فتحعلي شاهي
حوضخانه فتحعلي شاهي
حوضخانه فتحعلي شاهي
حوضخانه فتحعلي شاهي
حوضخانه فتحعلي شاهي
حوضخانه فتحعلي شاهي
عمارت اطراف حوضخانه فتحعلي شاهي
 
نمايي از باغ
 
ورودي حمام فين
نماي داخلي حمام فين
سقف (نورگير) حمام
رختكن حمام
نماي داخلي حمام فين
نماي داخلي حمام فين
نماي داخلي حمام فين
نماي داخلي حمام فين
نماي داخلي حمام فين
نماي داخلي حمام فين
خزينه حمام
خزينه حمام
خزينه حمام
 
راهروي حمام
نماي داخلي حمام فين
نماي داخلي حمام فين
نماي داخلي حمام فين
راهروي حمام
نماي داخلي حمام
نماي داخلي حمام
محل شهادت امير كبير
محل شهادت امير كبير
 
 
نماي جانبي باغ
نماي جانبي باغ
نماي جانبي باغ
 
نمايي بيروني چشمه سليمانيه
نماي بيروني چشمه سليمانيه
نماي بيروني چشمه سليمانيه
نماي بيروني چشمه سليمانيه
چشمه سليمانيه
چشمه سليمانيه
چشمه سليمانيه
چشمه سليمانيه
 
پنجره مشبك
نمايي از بيرون عمارت
ديوار باغ
نمايي از باغ
نمايي از باغ
نمايي از باغ
قسمت تفريحي
چايخانه
 
قسمت گلابگيري
 
 

 ادامه دارد